Pôžička – náležitosti zmlúv o minipôžičke

Pôžička, resp. zmluva o pôžičke a zmluva o úvere nie je to isté

V zmysle zákonov Slovenskej republiky sa pôžička a zmluva o pôžičke riadi Občianskym zákonníkom. Presnejšie paragrafom 657. Pokiaľ si plánujete požičať peniaze formou pôžičky od banky či nebankovej spoločnosti, so zmluvou o pôžičke však do kontaktu neprídete. Ako je to možné? S bankami či nebankovkami podpisujete zmluvu o úvere. Nie je pôžička a úver to isté? Významovo áno. Naše zákony tu však vidia rozdiel. A mali by ste ho vidieť aj vy. Zmluva o pôžičke je jednoducho odlišná od zmluvy o úvere.

Zmluva o pôžičke – riadi sa Občianskym zákonníkom. Túto zmluvu využijete pri pôžičke medzi dvoma fyzickými osobami.

Zmluva o úvere – riadi sa Obchodným zákonníkom. Túto zmluvu využijete v prípade, keď si požičiavate od podnikateľského subjektu, ktorý sa venuje poskytovaniu úverov.

 

Pokiaľ všetko ide podľa plánu, tak sa o zmluvu o pôžičke starať nemusíte. Požičiate si peniaze a potom ich niekoľko mesiacov či rokov splácate. Drvivá väčšina ľudí si uvedomí dôležitosť zmluvy až v momente, keď nastanú problémy. Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

 

Pôžička (zmluva o pôžičke) musí teda obsahovať podstatné náležitosti:

a) dohodu o prenechaní veci dlžníkovi, t.j. dohodu o reálnom odovzdaní,

b) dohodu o druhovom určení veci (t.j. čo sa požičiava), ak sa požičiavajú peniaze v zmluve o pôžičke to musí byť výslovne uvedené

c) dohodu o povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu, ak sa dohodli, že si dlžník požičia peniaze, musí vrátiť peniaze. Pokiaľ by sa zmluvné strany v zmluve o pôžičke dohodli, že dlžník si požičia peniaze a vráti namiesto peňazí tovar, nejde o zmluvu o pôžičke.

d) dohodu o tom, kedy má dôjsť k vráteniu veci (peňazí).

 

Pokiaľ ide o predmet pôžičky, môže ním byť akákoľvek vec, ktorá je určená druhovo (t.j. napríklad peniaze) a ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov.

 

Čo všetko musí obsahovať zmluva o pôžičke

Zmluva musí mať písomnú formu a musí okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch:

a) druh spotrebiteľského úveru,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,

c) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,

e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,

f) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,

g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,

h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,

i) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,

j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítaných na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,

k) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,

l) právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

m) súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,

n) prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienkami, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť,

o) úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

p) upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,

q) veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,

r) výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,

s) informácie o právach podľa § 15 zákona a podmienky ich uplatnenia,

t) právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského úveru a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa § 16 zákona,

u) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

v) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,

w) právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť a ďalšie podmienky jeho vykonania vrátane informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť čerpanú istinu a príslušný úrok podľa § 13 ods. 3 zákona, ako aj o výške úroku za deň alebo o spôsobe jej výpočtu,

x) názov a adresu príslušného kontrolného orgánu podľa § 23 zákona,

y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný kvartál.

 

Autor: Roland Regely [finance.sk; 10/11/2017]

https://www.finance.sk/180939-zmluva-o-pozicke-co-musi-obsahovat/

[–]